You are currently viewing 40 нас төлөвлөгч дэвтэр

40 нас төлөвлөгч дэвтэр

Уншсан номоосоо тэмдэглэж, өгүүлбэр бүрээс сэдэл авч, сэргэж хөгжиж, аз жаргалтайгаар бичиж тэмдэглэх нь чухал учир та бүхэн 40 нас номоо уншиж тунгаасан сэтгэлийн үгсээ 40 нас дэвтэртээ тэмдэглэн бичээрэй.