Сургагч багш, сурах үйл явцыг чиглүүлэх нь

Сургалтын зорилго: Сургагч багш нарыг заах сургах гэхээс илүүтэйгээр чиглүүлэгчийн байр сууринаас сурагч, зөвлөгөө авагч нарт хандах зөв хандлагад сургах, хариуцлага, хүндэтгэл, харилцаа холбоог бий болгох, сургалтын агуулга, үйл явцыг зөв төлөвлөхөд чиглүүлэх. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 2цаг

 • Өөрийн туршлагаас суралцах
 • Эрвэйхэй эффектээс суралцах
 • Идэвхтэй ба идэвхгүй сургалтын арга
 • Идэвхтэй сургалтын дүрэм гэж юу вэ?
 • Бусдад үйлчлэх
 • Бусдыг чиглүүлэх
 • Дасгал /багийн ажил/
 • Хүндэтгэл
 • Аюулгүй байдал
 • Хамааралтай байдал
 • Хариуцлагатай байдал
 • Харилцаа
 • Дасгал/багийн ажил/
 • Зангуу тавих
 • Шинэ мэдлэг бий болгох
 • Өөрийн болгох
 • ХэрэгжүүлэхСургалтын үйл явцыг төлөвлөх 7 зам
 • Хэн ?
 • Яагаад ?
 • Хэзээ ?
 • Хаана ?
 • Юуг ?
 • Юуны төлөө ?
 • Хэрхэн ?