“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго:Үйлчилгээний менежмент хичээлийн зорилго нь үйлчилгээний ажилтнуудад ажлын байрны хариуцлага, ач холбогдлыг таниулж, ажлын байран дээр үүсч болох аливаа нөхцөл байдлуудыг таамаглан, тогтвортой бөгөөд чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэгийг олгох юм. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 4 цаг

 • Үйлчилгээний ажлын мөн чанарыг таниулах
 • Худалдан авагчын зан төлвийг таамаглах
 • Үйлчилгээний байгууллагын онцлог, алдагдсан боломжийн зардлыг тайлбарлах
 • Үйлчилгээний ажилтан өөрийн борлуулж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй төстэй үйлчилгээнүүдийг жагсаан бичиж, хэрэглэгчийн боломжит сонголтуудыг таамаглана.
 • Хүлээлтийн онолыг тайлбарлах
 • Үйлчлүүлэгчдийн хүлээлтийг таамаглаж, түүнийг хангах ажлын дүр зургийг төсөөлөх
 • Үйлчилгээний ажилтнууд хэрэглэгчийн хүлээлтийг таамаглаж, хэрэглэгчийн хүлээлтийг биелүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах
 • Үйлчилгээний явцад нөлөөлөх 3 алхамыг танилцуулах
 • Эерэг анхны сэтгэгдэл
 • Эелдэг харилцаа
 • Эерэг хандлага
 • Үйлчилгээний байгууллагын болон үйлчлүүлэгчийн хүлээж буй үйлчилгээний ажилтны онцлог шинжийг ойлгох
 • Ялгаатай хэрэглэгчдийн зан төлөвийг таних
 • Үйлчилгээний ажлын байран дээр анхаарах харилцааны загваруудад суралцах
 • Ажлын байран дах харилцаанд үүсч болох эрсдлүүдийг таамаглах
 • Ажлын байран дээр үүсч болох боломжит эрсдэлүүдийг төлөвлөнө