“Энгийнээр удирдахуй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго:Нийгэмд лидерийн цоо шинэ үнэт зүйлүүд, шинж чанаруудыг төлөвшүүлэх, лидершип зөвхөн албан тушаал биш, харин нөлөөлөл, үйл явц, үр дүн гэдгийг ойлгуулах, байгууллагыг удирдах, улс орныг удирдах, орон нутгийг удирдахад зан чанарын төлөвшил, удирдан манлайлах чадваруудад төлөвшүүлэх. Сургалтын үргэлжлэх хугацаа 4 цаг.                              

 • Ажилтны дотоод потенциал, авьяас чадварыг олж харах, тэдэнд амжилт гаргаж ажиллахад нь туслах, удирдан жолоодох, дагуулах
 • Өөрийгөө удирдах болон бусдаар удирдуулах
 • Нөлөөлөл ба албан тушаалын ялгаа, удирдлагын нөлөөллийн ач холбогдол
 • Манлайлах болон  удирдах, түүнийг хослуулан ажиллах, үр дүнд хүрч байгууллагыг хөгжүүлэх
 • Удирдагчийн уламжлалт ойлголтоос салах.
 • Ажилтны  чадварыг хөгжүүлэх, тэдний мэдлэг болон туршлагыг сайжруулах
 • Ажилтанд байгууллагын холын хараа, зорилгыг таниулах, ойлгуулах улмаар зорилгоо биелүүлэхэд уриалах
 • Системийг бий болгох /өөрийн гэсэн онцлогтой арга барил, бүтцийг бий болгох/
 • Ажилтанд үүрэг даалгавар, хариуцлага өгөх, ажлыг бусдад шилжүүлэх
 • Хяналтын системийг бий болгох
 • Хариуцлага хүлээх чадвартай байх
 • Үр дүнд чиглэсэн арга барилтай байх, аливаа асуудлыг шийдэхдээ үр дүнг хардаг байх
 • Ажилтны  эерэг тал, сайн хүчтэй шинж чанарыг олж харж чаддаг байх
 • Эерэг уур амьсгалыг байгууллагад бий болгох чадвартай байх
 • Итгэлцлийг бий болгох
 • Ажлын үүрэг даалгаврыг тодорхой өгөх, өгсөн үүрэг даалгавар нь үр дүнтэй байх
 • Санхүүгийн төсөв төлөвлөгөө гаргах, түүнийхээ дагуу ажиллах
 • Ажилтныг урамшуулах, өдөөх, урам зориг өгөх арга барилыг эзэмших
 • Ажилтанд заах, сургах, туршлагатай болгох
 • Ажилтаныг ямар үед яаж шүүмлэхээ мэддэг байх, тэрхүү арга барилд суралцах