“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго: Байгууллагаа урт удаан хугацаанд оршин тогтоох, алсын хараа мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд байгууллагын хөгжил, соёл, шинэчлэл, дэвшил, өөрчлөлтийн чухал зарчмуудад удирдах ажилтнуудыг сургах 

 • Байгууллагын хөгжлийн зорилго ба А- гаас Я-руу хүрэх зам
 • Чанартай үйлчилгээ ба бүтээгдэхүүнийг гаргах, үүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
 • Ажиллах орчин бүрдүүлэх
 • Бидний бүтээсэн байгууллагын соёл
 • Байгууллага ба баг дотроо “Би хэн бэ?”
 • Байгууллагын хөгжлийн анализ, дүн шинжилгээ
 • Байгууллагыг хөгжүүлэхийн өмнөх бэлтгэх байдал
 • Байгууллагын хөгжлийн өмнөх үеийн дүн шинжилгээ
 • Байгууллагын хөгжлийн түүхийн үнэлгээ
 • Байгууллага дахь хямрал бол боломж
 • Байгууллагын хөгжлийн анхдагч үе
 • Байгууллагын хөгжлийн менежментийн үе
 • Байгууллагын хөгжлийн тэлэх үе
 • Байгууллагын хөгжлийн харилцаа холбоог хөгжүүлэх үе
 • Бүтцийн иноваци хийх
 • Харилцааны шинэ соёлыг бүтээх ба хэвшүүлэх
 • Ажилтанд чадамжийн дагуу ажил олгох
 • Үр дүнд чиглэсэн ажил үүргийг өгөх
 • Өөрчлөлт ба шилжилтийн үеийг даван туулах 8 арга
 • Дахин сэргэх процесс
 • Дүгнэлт хичээл