Хувийн менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Хувийн менежмент хичээлийн зорилго нь байгууллагын ажилтнуудад өөрийн мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэхэд туслах онол, мэдлэгийг олгож, байгууллагын чадварлаг, идэвхитэй, зорилготой ажиллах хүчин болгон төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт зөвлөгөө олгох юм.

 • Хувийн менежментийн тухай ойлголтыг таниулах
 • Хувийн менежментийн бүрдэл хэсгүүдийг дурьдах
 • Өөрийн онцлог шинжийг тодорхойлох
 • Өөрийн мэддэггүй онцлог шинжүүдийг нээн илрүүлэх
 • Давуу болон сул талаа таньж мэдэх
 • Өөрийн онцлог шинжүүдийг жагсаан бичиж, Жохаригийн цонхонд ангилан өөрийн давуу болон сул талаа тодорхойлно
 • Хялбар бөгөөд үр дүнтэй суралцах арга барилд суралцах
 • Туршлагажих
 • Ажиглах
 • Ойлгох
 • Туршиж үзэх
 • Өөрийн онцлог, давуу талд тулгуурлан богино хугацаанд үр дүнтэй сурах арга барилд суралцах
 • Өөрийгөө тогтвортой хөгжүүлэхэд анхаарах зарчим
 • Мэдлэг
 • Ур чадвар
 • Хандлага
 • Албан тушаал дэвших, үнэ цэнэтэй ажилтан болоход анхаарах ур чадварууд