Стресс менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Энэхүү хичээлийн зорилго нь стрессийн тухай дэлгэрэнгүй ойлголтыг авч, стрессийн эх сурвалж, бие физиологи дах үр нөлөөг ойлгон, стрессийн түвшинг багасгахад туслах арга, дасгалуудад суралцах явдал юм.  

  • Стрессийг үүсэл, учир шалтгааныг танин мэдэх
  • Стрессийн ялгаатай ангилал, эх сурвалжыг танин мэдэж, ялгаж сурах
  • Стрессийн гормон кортизолын хүний биед үзүүлэх нөлөөг танин мэдэх
  • Кортизолыг сөрөг үр дагаварыг ойлгох
  • Өөрийн стрессийн түвшинг тодорхойлж, стресс үүсгэгч хүчин зүйлийг танин мэдэх
  • Стресс тест бөглөн өөрийн стрессийн түвшинг тодорхойлох
  • Стресс үүсгэгч хүчин зүйлсийг жагсаан бичиж, аль хүчин зүйл нь нөлөөлж байгааг мэдэх
  • Стрессийн түвшинг бага хэмжээнд байлгаж, өвчлөлүүдээс сэргийлэх арга, дасгалуудад суралцах
  • Стрессийн түвшинг багасгах дасгал туршиж үзэх