“Багийн хөгжил” хөтөлбөр

 • Баг үүсэн бий болох үе
 • Багийн шуурганы үе, түүнийг даван туулах нь
 • Баг хэлбэрээ олох үе
 • Баг бүрэлдэн гүйцэх үе
 • Алсын харааг тодорхойлох алхам
 • Алсын харааг түгээх алхам
 • Үйл ажиллагааны хөгжил ба багийн чадавхыг нэмэгдүүлэх
 • Бат бөх харилцаа бий болгох
 • Нэгтгэн боловсруулагч
 • Мэргэжилтэн
 • Нөөцийг нарийвчлан судлагч
 • Зохицуулагч
 • Төсөл боловсруулагч
 • Зөвлөгч ба чанарыг тодорхойлогч
 • Эвлүүлэгч
 • Багийн тоглогч
 • Багаж хэрэгслээр хангагч
 • Би-Тэд түвшин
 • Тэд-Би түвшин
 • Бид түвшний хөгжил