Санал болгох хичээл

Бүтээмж нэмэгдүүлэх хөтөлбөр

Зорилго: Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй

Дэлгэрэнгүй »

“Шинэчлэлийг хамтдаа бүтээхүй” Хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго: Байгууллагаа урт удаан хугацаанд оршин тогтоох, алсын хараа мөрөөдөлдөө хүрэхийн тулд байгууллагын хөгжил, соёл, шинэчлэл, дэвшил, өөрчлөлтийн чухал зарчмуудад удирдах ажилтнуудыг сургах  Байгууллагын

Дэлгэрэнгүй »

Стресс менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Энэхүү хичээлийн зорилго нь стрессийн тухай дэлгэрэнгүй ойлголтыг авч, стрессийн эх сурвалж, бие физиологи дах үр нөлөөг ойлгон, стрессийн түвшинг багасгахад туслах арга, дасгалуудад

Дэлгэрэнгүй »

Хувийн менежмент

Хөтөлбөрийн  зорилго:Хувийн менежмент хичээлийн зорилго нь байгууллагын ажилтнуудад өөрийн мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлэхэд туслах онол, мэдлэгийг олгож, байгууллагын чадварлаг, идэвхитэй, зорилготой ажиллах хүчин болгон төлөвшүүлэхэд

Дэлгэрэнгүй »

“Customer service 101” Үйлчилгээний ажилтны хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн  зорилго:Үйлчилгээний менежмент хичээлийн зорилго нь үйлчилгээний ажилтнуудад ажлын байрны хариуцлага, ач холбогдлыг таниулж, ажлын байран дээр үүсч болох аливаа нөхцөл байдлуудыг таамаглан, тогтвортой бөгөөд

Дэлгэрэнгүй »

“Харилцааны сэтгэлзүй” Хөтөлбөр

Сургалтын зорилго: Хувь хүний сэтгэлзүйн чадамж болох EQ, түүнийг танин мэдэх, ойлгох улмаар харилцаагаа удирдах чадварт сургана. Байгууллага хамт олон, түүний дотроос үйлчилгээний байгууллагын ажилтнуудын

Дэлгэрэнгүй »

Амжилтад хүрэх ур чадвар

Сургалтын зорилго:Өөртөө итгэх итгэл, дотоод нөөц бололцоо, нуугдсан билэг авьяасаа нээн илрүүлэх, амьдралынхаа зорилго, утга учир, үнэ цэнэ, итгэл үнэмшлийг бий болгох, алсын хараа, мөрөөдөлтэй

Дэлгэрэнгүй »

Хамтрагч байгууллагууд