Санал болгох хичээл

Таны мэдлэгт

Эрхэлдэг ажлын үндсэн чиглэл:

Алсын хараа, зорилго, үнэт зүйл, үнэ цэнийг бий болгох, стратеги, цагийн удирдлагын болон харилцаа, сэтгэл зүйн хэрэгслүүдээр дамжуулан хувь хүний, байгууллагын болон удирдагчийн хөгжил, дэвшил, бүтээмжийн өсөлтөд нөлөөлөх сургалт, судалгаа, коучинг үйлчилгээ үзүүлдэг.

  1. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр ашиг, орлогыг нэмэгдүүлэх, хөгжлийн цогц үйл ажиллагааг хариуцлагатайгаар зохион байгуулахад чиглэсэн судалгааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулдаг
  2. Байгууллагын удирдлага, ажилтан, хувь хүний хэрэгцээнд тохирсон коучингийн хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг
  3. Бүх түвшний удирдагч, менежер, ажилтнуудад зориулсан харилцааны сэтгэл зүйн, үр ашигтай харилцах ур чадварыг эзэмшүүлэх харилцааны сургалтууд
  4. Багийн соёл,багаар ажиллах, хамтын бүтээмж бий болгох ур чадварыг суулгах багийн сургалтууд
  5. Харилцагчийн үйлчилгээ-101 цогц сургалт /Үйлчилгээний менежмент, Хувийн менежмент, Стресс менежмент/
  6. Удирдагчийн сургалтын хөтөлбөрүүд
  7. Өөрчлөлтийн менежмент, KPI болон бусад дэвшилтэт хөтөлбөрүүд багтсан байгууллагын сургалтын төрөлжсөн хөтөлбөрүүд
  8. Хувь хүний хөгжлийн сургалтын болон коучингийн хөтөлбөрүүд
  9. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг дэмжих, эцэг эх, асран хамалмжлагч нарт үнэ төлбөргүй сургалтууд, хөрөнгө босгох  үйл ажиллагааг тогтомол зохион байгуулдаг

 

Бүтээлүүд

Төлөвлөгөөний дэвтэр

Ном гарын авлага